mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

Przetargi zakończone

Przetargi niepodlegające Ustawie

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie "Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie Kawiarni z ofertą gastronomiczną" w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, przy ul. Solec 24

Plik do pobrania

 


 

Konkurs: Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie Kawiarni z ofertą gastronomiczną

Organizator konkursu Muzeum Azji i Pacyfiku informuje, iż przedłuża termin składania ofert do 2 sierpnia 2017r do godziny 12.00.

- Przedłużenie terminu składania ofert

- Konkurs

- Formularz oferty

- Rzut powierzchni

- Projekt umowy

- Wykaz sprzętu

 


 

Zapytanie ofertowe:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi i konserwacji instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej wraz z urządzeniami w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty

- Projekt umowy

- Spis urządzeń

- Zakres prac

Warszawa, 3 grudnia 2015

INFORMACJA
O unieważnieniu postępowania na
dostawę wraz z montażem sprzętu multimedialnego dla Sali muzycznej

Działając imieniem Zamawiającego, informuję o dokonaniu unieważnienia postępowania na dostawę wraz z montażem sprzętu multimedialnego dla Sali muzycznej, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7 P.z.p.

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zakres zamówienia obejmował dostawę sprzętu multimedialnego do Sali muzycznej. Sala muzyczna jest obecnie przygotowywana do celów wystawienniczych na podstawie odrębnego zamówienia, w tym także wykonywane są instalacje elektryczne i teletechniczne niezbędne do wykorzystania urządzeń multimedialnych (objętych niniejszym zamówieniem).

Po dokładnym i ponownym przeanalizowaniu potrzeb Zamawiającego, oraz zamówionych uprzednio instalacji, oraz porównaniu ww. potrzeb z zakresem niniejszego zamówienia, które było możliwe dopiero w trakcie trwania niniejszego postępowania, Zamawiający ustalił, iż przedmiot niniejszego zamówienia w postaci określonej w SIWZ nie będzie wystarczający lub odpowiedni do zaspokojenia wszystkich potrzeb Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający, kierując się zasadami racjonalności wydawania środków publicznych, a także biorąc pod uwagę brak możliwości dokonania tak daleko idących zmian do umowy, Zamawiający musiałby zawrzeć z oferentem umowę na przedmiot inny niż zaoferowany,. Tym samym tak zawarta umowa naruszałaby dyspozycję art. 140 ust. 1 P.z.p. i podlegałaby unieważnieniu na podstawie art. 140 ust. 3 P.z.p.

Dlatego też, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 P.z.p. niniejsze postępowanie należało unieważnić

Imieniem Zamawiającego

Pełnomocnik – Paweł Osmenda

Warszawa, 20 listopada 2015
Muzeum Azji i Pacyfiku
ul. Solec 24
Warszawa

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem systemu gablot dla Sali Muzycznej
Działając imieniem Zamawiającego, jako pełnomocnik, na podstawie art. 92 P.z.p. zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1. Oferty złożone w postępowaniu
W niniejszym postępowaniu została złożone jedna oferta:
a. Oferta nr 1 –złożona przez PPHMega sp. Z o.o., Sokołowice 103e, 56-400 Oleśnica, na cenę oferty brutto 209 100,00 PLN, okres gwarancji 36 miesięcy;

2. Wybór najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) P.z.p. Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty nr 1 złożonej przez PPH Mega sp. z o.o.

Oferta złożona przez PPH Mega sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki formalne, jednocześnie oferuje najniższą cenę wykonania, oraz najdłuższy termin gwarancji. Tym samym oferta złożona przez PPH Mega sp. z o.o. otrzymała 80 punktów w kryterium ceny oraz 20 punktów w kryterium okresu gwarancji, razem otrzymała 100 punktów.

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) P.z.p., umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Imieniem Zamawiającego – pełnomocnik

Paweł Osmenda
-----------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, 5 listopada 2015

Muzeum Azji i Pacyfiku
ul. Solec 24
Warszawa

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ARANŻACJĘ SALI EKSPOZYCJI CZASOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI SALI MUZYCZNEJ W MUZEUM AZJI I PACYFIKU
Działając imieniem Zamawiającego, jako pełnomocnik, na podstawie art. 92 P.z.p. zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1. Oferty złożone w postępowaniu
W niniejszym postępowaniu została złożone jedna oferta:
a. Oferta nr 1 –złożona przez Deko-bau sp. z o.o. adres: ul. Ścinawska 1, 51-300 Lublin, na cenę 485850 PLN brutto, okres gwarancji 24 miesiące;
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) P.z.p. Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty nr 1 złożonej przez Deko-bau sp. z o.o.
Oferta złożona przez Deko-bau sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki formalne, jednocześnie oferuje najniższą cenę wykonania, oraz najdłuższy termin gwarancji. Tym samym oferta złożona przez Deko-bau sp. z o.o. otrzymała 80 punktów w kryterium ceny oraz 20 punktów w kryterium okresu gwarancji, razem otrzymała 100 punktów.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) P.z.p., umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Imieniem Zamawiającego – pełnomocnik
Paweł Osmenda

Warszawa, 30 października 2015
Muzeum Azji i Pacyfiku
ul. Solec 24
Warszawa

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem systemu gablot, podestów, systemu linkowego, kratownic dla Muzeum Azji i Pacyfiku
Działając imieniem Zamawiającego, jako pełnomocnik, na podstawie art. 92 P.z.p. zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Oferty złożone w postępowaniu
W niniejszym postępowaniu została złożone jedna oferta:
a. Oferta nr 1 –złożona przez Deko-bau sp. z o.o. adres: ul. Ścinawska 1, 51-300 Lublin, na cenę 424 316,33 PLN brutto, okres gwarancji 36 miesięcy;

2. Wybór najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) P.z.p. Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty nr 1 złożonej przez Deko-bau sp. z o.o.

Oferta złożona przez Deko-bau sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki formalne, jednocześnie oferuje najniższą cenę wykonania, oraz najdłuższy termin gwarancji. Tym samym oferta złożona przez Deko-bau sp. z o.o. otrzymała 80 punktów w kryterium ceny oraz 20 punktów w kryterium okresu gwarancji, razem otrzymała 100 punktów.

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) P.z.p., umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Imieniem Zamawiającego – pełnomocnik

Paweł Osmenda

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia do sali konferencyjnej, hallu i strefy wejścia do Muzeum oraz systemu IT dla Muzeum
Nr ref.: BUK/3MAiP/2014
1. Oferty złożone w postępowaniu
W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
a. Oferta nr 1 – TBM Software sp. z o.o., z siedzibą ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa, na cenę 1048635,39 PLN brutto;
b. Oferta nr 2 – QMC s.c. z siedzibą ul. Żelazna 32, 41-800 Zabrze, na cenę 1220602,80 PLN brutto;
c. Oferta nr 3 – ESS Audio sp. z o.o, ul. Graniczna 17, 05-902 Łomianki, oferta złożona na kwotę 995 264,34 PLN brutto.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) P.z.p. Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez ESS Audio sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 05-902 Łomianki jako najkorzystniejszej.
Oferta złożona przez ESS Audio sp. z o.o.spełnia wszystkie warunki formalne, a po dokonaniu poprawek zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 pkt. 3 P.z.p. spełnia wymogi postawione przez Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, jednocześnie oferuje najniższą cenę wykonania, przy czym jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest kryterium ceny. Tym samym oferta złożona przez ESS Audio sp. z o.o. otrzymała 100 punktów w kryterium ceny.
Pozostałe oferty otrzymały następujące oceny:
Oferta nr 1 - złożona przez TBM Software sp. z o.o. – 94,91 pkt;
Oferta nr 2 – złożona przez QMC s.c.– 81,54 pkt;
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt. 3) umowa może byd zawarta bez stosowania okresu wstrzymania.

P O W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nr sprawy: BUK-4-MAiP/14

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 tekst jedn. ze zmianami) przedstawiam informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dostawa i montaż regałów magazynowych prowadzonego przez Buk Invest Sp. z o.o. w imieniu zamawiającego: Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

1. Wybrano następującą ofertę:
Nazwa: Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa Cena oferty brutto: 559.404,00zł
Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w poszczególnych zadaniach:
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy cena oferty (brutto):
Nr oferty: 1; Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383 Warszawa 559.404,00

3. Wykaz ofert podlegających ocenie oraz streszczenie i porównanie tych ofert:
Nazwa wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. 1 - Cena (koszt) - 100.00 100,00

4. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

5. Na podstawie art.94, ust. 2, pkt 1, lit. a) ustawy, Zamawiający wskazuje termin po upływie, którego umowa może być zawarta: 2014-09-29.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania odwołanie nie przysługuje.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy BUK-3-MAIP/14

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 tekst jedn.) przedstawiam informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wyposażenie pracowni konserwacji prowadzonego przez Buk Invest Sp. z o.o. w imieniu zamawiającego: Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

1. Wybrano następującą ofertę:

Zadanie nr 1; Nazwa: Restauro-Technika Sławomir Przedpełski ul. św. Józefa 65, 87-100 Toruń Cena oferty brutto: 37711,80 zł

Zadanie nr 2; Nazwa: MJM Jaroszyńscy Maria Jaroszyńska, ul. Brukowa 4, 05-092 Łomianki

Cena oferty brutto: 2160 zł

Zadanie nr 3; Nazwa: PPHU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław Cena oferty brutto: 1845,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty w każdym zadaniu dokonano na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w poszczególnych zadaniach:

Nr zadania

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

cena oferty (brutto):

4

Nr oferty: 1; MILSO Włodzimierz Mildner ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa

10480,00

1

Nr oferty: 2; Restauro-Technika Sławomir Przedpełski ul. św. Józefa 65, 87-100 Toruń

37711,80

2

Nr oferty: 3; PPHU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

3015,50

3

1845,00

4

6580,50

2

MJM Jaroszyńscy Maria Jaroszyńska, ul. Brukowa 4, 05-092 Łomianki

2160,00

3. Wykaz ofert podlegających ocenie oraz streszczenie i porównanie tych ofert:

Nr Zadania

Nazwa wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1

Restauro-Technika Sławomir Przedpełski

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

2

PPHU ZUBER Andrzej Zuber

1 - Cena (koszt) - 71,63

71,63

2

MJM Jaroszyńscy Maria Jaroszyńska

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

3

PPHU ZUBER Andrzej Zuber

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

4. Zamawiający wykluczył wykonawców i odrzucił oferty.

Nazwa wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia

Uzasadnienie odrzucenia oferty

MILSO Włodzimierz Mildner

Podstawa prawna: art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy - Wykonawca mimo wezwania nie przedstawił dokumentów potwierdzających doświadczenie wykonawcy w realizowaniu dostaw wyrobów w zakresie Zadania nr 4. Zamawiający wymagał, aby na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia udokumentował, że wykonać, co najmniej 2 dostawy odpowiadające oferowanym wyrobom. Zatem w przypadku Zadania nr 4 gdzie przedmiot zamówienia obejmował sprzęt komputerowy winien wykazać się doświadczeniem w dostawie sprzętu komputerowego. Przedstawiony w ofercie oraz w ramach uzupełnienia wykaz nie potwierdzał realizacji jakiejkolwiek dostawy sprzętu komputerowego.

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy - Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy w Zadaniu nr 4 z uwagi na fakt, że wykonawca został wykluczony z postępowania

PPHU ZUBER Andrzej Zuber

Podstawa prawna: art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy - Wykonawca mimo wezwania nie uzupełnił dokumentów w wymaganym terminie. Zamawiający w dniu 29.04.2014 wezwał w trybie art. 26 ust 3 ustawy Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów - materiałów firmowych - dla wyrobów zaoferowanych w Zadaniu nr 4. W ustalony przez Zamawiającego terminie (05/05/2014) Wykonawca nie złożył dokumentów określonych w wezwaniu. Dokumenty te zostały do zamawiającego przesłane dopiero w dniu 12.05.2014 a wiec po upływie terminu wskazanego w wezwaniu.

Podstawa prawna: art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy - Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy w Zadaniu nr 4 z uwagi na fakt, że wykonawca został wykluczony z postępowania.

Ponadto z materiałów firmowych dostarczonych po upływie terminu na uzupełnienie wynik, że zaoferowany zestaw komputerowy nie spełnia wymagań zamawiającego - zamawiający wymagał systemu operacyjnego Windows 8 natomiast zaoferowany został system Windows 8.1 a wykonawca nie przedstawił dowodów na potwierdzających, że zaoferowany system komputerowy jest równoważny.

5. Zamawiający unieważnił następujące zadania:

Nr

Zadania

Uzasadnienie unieważnienia

4

Podstawa prawna: art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy - złożone w postępowaniu oferty zostały odrzucone

5

Podstawa prawna: art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy - na to zadanie nie złożono ani jednej oferty

6. Na podstawie art.94, ust. 2, pkt 1, lit. a) ustawy, Zamawiający wskazuje termin po upływie, którego umowa może być zawarta: 2014-05-20.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności wykluczenia i odrzucenia ofert przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w pozostałym zakresie odwołanie nie przysługuje.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy BUK-2-MAIP/14

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 tekst jedn.) przedstawiam informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wyposażenie pracowni fotograficznej w nowym budynku Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie” prowadzonego przez Buk Invest Sp. z o.o. w imieniu zamawiającego: Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

1. Wybrano następującą ofertę:

MILSO Włodzimierz Mildner ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa, Cena oferty brutto: 210843,87 zł

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w poszczególnych zadaniach:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

cena oferty (brutto):

Nr oferty: 1; MILSO Włodzimierz Mildner ul. Zwycięzców 46, 03-938 Warszawa

210843,87

3. Wykaz ofert podlegających ocenie oraz streszczenie i porównanie tych ofert:

Nazwa wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

MILSO Włodzimierz Mildner

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

4. Zamawiający nie wykluczył wykonawców i nie odrzucił żadnej oferty.

5. Na podstawie art.94, ust. 2, pkt 1, lit. a) ustawy, Zamawiający wskazuje termin po upływie, którego umowa może być zawarta: 2014-05-20.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odwołanie nie przysługuje.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1,2,3,4/. Nr sprawy: BUK-1-MAiP/14


Pokaż przetargi z roku:

500154780-N-2018 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Roboty budowlane

Termin: 30.07.2018, 14:00. Przetarg nierozstrzygnięty.

570126-N-2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin: 29.06.2018, 10:00. Przetarg nierozstrzygnięty.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 03.07.2009
Dokument oglądany razy: 6 831
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 08.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl