mapa strony   |   kontakt   |

Archiwum - oferty pracy

Muzeum Azji i Pacyfiku poszukuje Koordynatora/ki ds. Organizacyjnych w Dziale Administracji

Muzeum Azji i Pacyfiku, ogłasza rekrutację na stanowisko: Koordynator/ka ds. Organizacyjnych w Dziale Administracji WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe;
 • Doświadczenie w pracy w dziale administracji;
 • Doświadczenie i umiejętność pracy w zespole;
 • Sumienność, wysoka kultura osobista;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Dyspozycyjność (praca również w weekendy).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Obowiązki w obszarze administracyjnym to m.in.:

 • współpraca z zespołem Muzeum podczas dodatkowych wydarzeń (wernisaże, konferencje, spotkania autorskie).
 • organizacja techniczno–logistycznej działalności Muzeum
 • obsługa administracyjna Muzeum i realizowanych projektów
 • przygotowanie zapotrzebowań zakupów w Muzeum, dokonywanie rozeznania rynku i prowadzenie w tym zakresie ewidencji
 • prowadzenie ewidencji wydatków na towary i usługi związane z eksploatacją i obsługą obiektów Muzeum
 • prowadzenie tablicy informacyjnej, nanoszenie i kontrola poprawności zamieszczonych informacji o organizowanych imprezach
 • wsparcie pracowników merytorycznych przy przygotowaniu pod względem technicznym imprez odbywających się na terenie Muzeum oraz podczas ich trwania
 • dbałość o wygląd sal wystawowych i pomieszczeń wokół, w szczególności dbałość o zachowanie ładu i porządku przed i po imprezach odbywających się na terenie Muzeum
 • zgłaszanie przełożonemu wszelkich awarii i uszkodzeń na terenie Muzeum
 • pomoc przy opracowywaniu dokumentacji konkursowych przy pozyskaniu dofinansowań ze środków publicznych i prywatnych

OFERUJEMY:

zatrudnienie w wymiarze pół etatu
praca w siedzibie Muzeum
wdrożenie i wsparcie w pierwszych tygodniach pracy
przyjazną atmosferę pracy w interesującym zespole
możliwość zdobycia nowych, wartościowych doświadczeń w instytucji muzealnej

CV prosimy przesyłać do 4 listopada 2017 r. na adres: rekrutacja@muzeumazji.pl, podając w tytule wiadomości „Aplikacja – pracownik administracyjny”.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą przeprowadzane na bieżąco w trakcie trwania rekrutacji.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

 


 

W dniu 10 maja 2017 r. dokonany został wybór kandydatury na stanowisko specjalisty ds. edukacji w Dziale Edukacyjnym Muzeum Azji i Pacyfiku. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do sekretariatu Muzeum wpłynęło 19 zgłoszeń. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 3 osobami. Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Dominiki Kossowskiej-Janik

 


 

W dniu 10 maja 2017 r. dokonany został wybór kandydatury na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Muzeum Azji i Pacyfiku. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do sekretariatu Muzeum wpłynęło 12 zgłoszeń. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 5 osobami.

Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Iwony Maruszewskiej.

 


 

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2017 r. ogłasza nabór na stanowisko

kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe o specjalności technicznej, administracyjnej lub ekonomicznej,
 • min. 5 lat staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji lub jednostce samorządu terytorialnego,
 • znajomość przepisów w ramach: zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, przepisów prawa administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ochrony środowiska, prawa budowlanego,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej,
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, uczciwość, zdolności organizacyjne, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • planowanie i efektywna organizacja czasu pracy,
 • dokładność, sumienność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność.

3. Zakres obowiązków:

Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacja nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi.

Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątkiem instytucji.

Odpowiedzialność merytoryczna za przestrzeganie zapisów ustawy zamówień publicznych.

Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem remontów oraz nadzór nad nimi.

Nadzór nad serwisem urządzeń i wyposażenia oraz stanem technicznym obiektów, w tym organizacja przeglądów technicznych.

Zabezpieczenie dostaw i usług na potrzeby instytucji oraz ich rozliczanie.

Nadzór nad prowadzeniem magazynów.

Organizacja inwentaryzacji, znakowanie i likwidacja majątku.

Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne działalności podstawowej Muzeum.

Zapewnienie czystości i estetyki pomieszczeń oraz terenu wokół obiektu Muzeum.

Nadzór nad funkcjonowaniem środków transportu oraz jego rozliczanie. Nadzór nad bezpieczeństwem PPOŻ, BHP, ochroną mienia.

Przygotowanie sprawozdawczości w zakresie obowiązków kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Współpraca z jednostkami administracji państwowej, innymi instytucjami kultury w zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014, 1182 j.t.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Dokumenty należy składać drogą mailową (plawmaip@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostanie wyłoniony kandydat na to stanowisko.

Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

 


 

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku z siedzibą w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2017 r. ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTY DS. EDUKACJI
w Dziale Edukacyjnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 • wykształcenie wyższe
 • preferowane antropologia kultury, archeologia, historia sztuki, muzeologia oraz inne kierunki pokrewne;
 • zainteresowania i wiedza z zakresu profilu geograficznego i kulturowego Muzeum;
 • doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia oraz organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych,
 • wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego;

WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 • - umiejętności manualne i plastyczne przydatne do prowadzenia zajęć;
 • - doświadczenie pracy w instytucjach muzealnych

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 • realizacja działań edukacyjnych Muzeum, w tym przygotowywanie ofert i prowadzenie lekcji oraz warsztatów dotyczących historii i kultury krajów Azji;
 • zadania związane z przygotowaniem nowej oferty edukacyjnej Muzeum Azji i Pacyfiku;
 • współpraca przy tworzeniu oferty edukacyjnej związanej z wystawą stałą oraz wystawami czasowymi (ścieżka edukacyjna dla dzieci itp.);
 • prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem działu;
 • współpraca z partnerami wydarzeń edukacyjnych, w tym zwłaszcza szkołami i instytucjami edukacyjnymi Warszawy i województwa mazowieckiego, oraz budowanie bazy kontaktów.

WARUNKI PRACY:

 • rodzaj umowy - umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy - pełny etat;
 • miejsce pracy - Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Solec 24;
 • godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (możliwe również w soboty i niedziele);

OFERUJEMY:

 • ciekawą pracę w instytucji kultury;
 • zaangażowanie w tworzenie nowoczesnego muzeum i jego koncepcji edukacyjnej;
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość rozwoju zawodowego;

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz działalność popularyzatorską i edukacyjną;
 • przykładowy autorski scenariusz zajęć dla klas I-III;
 • opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014, 1182 j.t.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Dokumenty należy składać drogą mailową (plawmaip@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostanie wyłoniony kandydat na to stanowisko.

Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.

W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 14.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 136
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 14.12.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl