mapa strony   |   kontakt   |

Oferty pracy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.10.2015

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- wykształcenie wyższe o specjalności technicznej, administracyjnej, zarządczej,
- minimum 10-letni staż pracy na administracyjnym stanowisku
- prawo jazdy kat B

Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa zamówień publicznych

Ramowy zakres obowiązków:
1. Administrowanie obiektami użyteczności publicznej w szczególności:
– remonty, inwestycje, wyposażenie wnętrz,
- nadzór nad serwisem urządzeń i wyposażenia technicznego, stanu obiektów, obligatoryjne przeglądy techniczne,
- zabezpieczenie dostaw mediów i rozliczanie ich kosztów,
- nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ochrony mienia, warunkami BHP zgodnie z przepisami prawa,
- zapewnienie czystości i estetyki pomieszczeń oraz terenu obiektów i urządzeń w zakresie obsługi działalności statutowej Muzeum.
2. Gospodarka materiałowa
- zaopatrzenie w materiały biurowe i inne niezbędne w działalności Muzeum
- ewidencja, inwentaryzacja i rozliczanie środków trwałych
3. Nadzór nad funkcjonowaniem środków transportu oraz jego rozliczanie.
4. Kierowanie pracami Działu Adm.-Gosp.

Zgłoszenia prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 30 października 2015 r. Zgłoszenie powinno zawierać zastępujące dokumenty:
- podpisane odręcznie cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
- certyfikaty, opinie, rekomendacje,
- kopie świadectw pracy.
Informujemy kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawy 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, 1182 j.t.).

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24, poszukuje na wolne stanowisko:

Konserwatora tkanin ( ½ etatu)

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji tkanin zabytkowych
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata w obszarze związanym z konserwacją tkanin i haftów oraz obiektów złożonych technologicznie o innym charakterze.
- umiejętność obsługi komputera oraz wykonywania fotografii specjalistycznych.
Dodatkowe:
- doświadczenie w zakresie konserwacji zabytków dalekowschodnich i obiektów o charakterze etnograficznym
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających obiekty muzealne,
- opracowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi zabiegami konserwatorskimi,
- profilaktyczne działania konserwatorskie tj. czuwanie nad zapewnieniem właściwych warunków muzealiom, ustalanie właściwych parametrów w zakresie ekspozycji, profilaktyki i metod ochrony muzealiów,
- współpraca z oddziałami Muzeum w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego,
- dokonywanie okresowych przeglądów konserwatorskich muzealiów,
- opiniowanie stanu zachowania obiektów i ustalanie sposobu ich eksponowania na wystawach czasowych,
- sporządzanie rocznych planów pracy i miesięcznych sprawozdań z działalności,
- prowadzenie dziennika prac uwzględniającego: rodzaj zajęć, wykonywanie czynności, stosowane metody, wynikające podczas prac trudności i rezultaty działania,
- wprowadzanie informacji konserwatorskich do bazy danych muzealiów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
Dokumenty należy składać drogą mailową (plawmaip@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 15 października 2015 r.
Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostanie wyłoniony kandydat na to stanowisko.
Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.
W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 13.05.2015
Dokument oglądany razy: 4 280
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 14.10.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl