mapa strony   |   kontakt   |

Wyposażenie pracowni konserwacji - załączniki 2,3,

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
………………………………………..
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy )

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarejestrowana Nazwa Wykonawcy
Zarejestrowany Adres Wykonawcy
Numer telefaksu do korespondencji w sprawie zamówienia
Adres e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia
Dokładny adres do korespondencji w sprawie zamówienia
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówienia
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
Wyposażenie pracowni konserwacji
Składając ofertę zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach do niej
za cenę brutto:
Zadanie nr 1 ……………………………zł (słownie) ………………………………
Zadanie nr 2 ……………………………zł (słownie) ………………………………
Zadanie nr 3 ……………………………zł (słownie) ………………………………
Zadanie nr 4 ……………………………zł (słownie) ………………………………
Zadanie nr 5 ……………………………zł (słownie) ………………………………
Zadanie nr 6 ……………………………zł (słownie) ………………………………
Zadanie nr 7 ……………………………zł (słownie) ………………………………
Cena brutto określona powyżej obejmuje wszystkie koszty związane realizacją zamówienia Wykonawca oświadcza, że określając cenę oferty, bardzo staranie zapoznał się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia oraz że należycie ocenił wartość przedmiotu umowy.

Zamówienie zrealizujemy Sami/przy udziale podwykonawców – wykaz prac powierzonych podwykonawcom stanowi załącznik do niniejszej oferty.

Udzielamy 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na dostarczone wyposażenie liczone od dnia odbioru końcowego.
Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy załączonym do specyfikacji,
w szczególności termin zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.

Oświadczamy, że:

1. W cenie OFERTY uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję się/zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy - zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) Wykaz zaoferowanych wyrobów,
2) Pozostałe wymagane dokumenty.

Oferta zawiera ……… ponumerowanych stron.

…………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 4 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

.................................................................
( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

Oświadczam(y),
że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia go na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jedn., z późn. zm.).
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oświadczenie wypełnia i składa każdy z Wykonawców


Załącznik nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu opisanych przez Zamawiającego
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

…………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia


Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej .

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:
Wyposażenie pracowni konserwacji

działając na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r poz. 907 tekst jedn.)

□ składamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1
2
3

.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

□ informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 04.02.2014
Dokument oglądany razy: 3 123
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 07.02.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl