mapa strony   |   kontakt   |

Wyposażenie pracowni konserwacji - załącznik nr 5

Umowa na Zamówienie Publiczne nr ZP-272-……./13… do postępowania BUK/1/MAiP/2013

Zawarta w dniu …………… r. w Krakowie pomiędzy:
Muzeum Azji i Pacyfiku
ul. Solec 24,
00-403 Warszawa
w imieniu którego działa
…………………………………
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………
………………………
………………………
wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez ………………. pod nr ……………., nr NIP:……………,
w imieniu której działa:
.................................................
.................................................
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BUK/1/MAIP/2014 w trybie przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 tekst jednolity ze zm.).


§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Wyposażenie pracowni konserwacji w miejsce wskazane przez Zamawiającego w jego siedzibie w ilości i za cenę określoną w ofercie stanowiącej załącznik do umowy.
2. Zamawiający może zmniejszyć ilość objętego umową przedmiotu w poszczególnych asortymentach w zależności od posiadanych środków finansowych lub, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wykupienie pełnej ilości asortymentu byłoby niecelowe.
3. Zamawiający może zrezygnować z dostawy przedmiotu umowy danego asortymentu. W takiej sytuacji Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za przedmiot umowy nie dostarczony z powodu rezygnacji Zamawiającego.
4. Wartość brutto przedmiotu umowy nie może być wyższa niż …………… (słownie: …………………), płatne zgodnie z § 4 umowy, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
5. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT w wysokości …………………, koszty ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego.
6. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.
7. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.
8. Nie dopuszcza się możliwości zmiany cen w okresie obowiązywania umowy, poza:
8.1. ustawową zmianą stawki podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy;
8.2. zmianą ceny jednostkowej na skutek obniżki ceny jednostkowej wprowadzonej przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, innej niż wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT.
8.3. Zmiany z pkt 8.1 i 8.2 zostaną wprowadzone aneksem do umowy.
9. Zmiany dopuszczone w umowie w § 1 pkt. 2, 3 nie stanowią zmiany umowy.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia…………..
2. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu umowy.
3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

§ 3
1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (sposób użycia, faktura) i sygnowane numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.
2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia potwierdzonego przez Wykonawcę, będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie (faksem).

§ 4
1. Płatność dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury w wersji papierowej na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za odebrany przedmiot umowy. Za towar zwrócony na podstawie § 2 pkt 2 Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. W tym zakresie Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej.
3. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć odsetki w oparciu o ustawę z dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 403).
§ 5
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad, o terminie gwarancji nie krótszym niż 24 miesięcy od daty odbioru oraz posiada wymagane prawem świadectwa i dopuszczenia do stosowania.
2. Wykonawca w ramach gwarancji wykonuje wszystkie czynności bezpłatnie.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych czynności serwisowych (regulacja, smarowanie itp.) oraz przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy o ile producent wyrobu wymaga wykonywania tych czynności.

§ 6
1. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub/i niezgodnego z zamówieniem lub/i niezgodnego z niniejszą umową lub/i wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę wzywając do usunięcia wad, usunięcia niezgodności, uzupełnienia ilości. Zamawiający na koszt Wykonawcy odeśle partię towaru zawierającą wady lub/i niezgodnego z zamówieniem lub/i niezgodnego z niniejszą umową lub odmówi przyjęcia towaru.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od dnia otrzymania protokołu przeprowadzić procedurę reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę towaru pełnowartościowego lub/i w zamawianej ilości lub/i zgodnego z zamówieniem lub/i zgodnego z niniejszą umową - pod rygorem rozwiązania umowy.
3. Niezależnie od zapisów niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7
1. Usługi gwarancyjne świadczy serwis: …………………… tel/fax……………….. email………………………..
2. Uprawnienia gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy przysługują Zamawiającemu.
3. O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przedmiotowego wyposażenia Zamawiający zawsze powiadomi serwis i zapewni swobodny dostęp do usuwania uszkodzeń.
4. Serwis zobowiązany jest zareagować oraz przystąpić do naprawy nie później niż do 3 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze i do 6 godzin od momentu zgłoszenia w dni wolne od pracy.

§ 8
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie opóźnienia w dostawie po upływie terminu na przeprowadzenie procedury reklamacyjnej - w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy reklamowanej, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy.
b) w razie opóźnienia w dostawie - w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy.
c) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do:
• naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy
lub
• rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danego zadania w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
Zamawiający rozwiąże umowę przez złożenie oświadczenia Wykonawcy w formie pisemnej.
Umowa zostanie uznana za niewykonaną w przypadku:
a. niedostarczenia dostawy lub w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej, gdy kara umowna osiągnie 10 % wartości brutto opóźnionej/opóźnionej reklamowanej dostawy
lub
b. upłynięcia dwukrotności terminu przewidzianego na dostawę, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji dostawy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności.
3. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. Jeśli przedmiot umowy obejmuje więcej niż jedno zadanie, które stanowiły odrębne części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, przez „wartość brutto umowy”, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt c, rozumie się wartość brutto zadania, którego dotyczy.

§ 9
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:
• wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku, którego zawarto umowę;
• wykonanie umowy w pierwotnym terminie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
1. Zmiany danych Wykonawcy, w szczególności: zmiany nazwy na skutek następstwa prawnego lub zmiany formy prawnej na skutek przekształcenia podmiotowo-prawnego, zmiany siedziby, zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 04.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 107
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 04.02.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl