mapa strony   |   kontakt   |

Wyposażenie pracowni konserwacji

Dokument usunięty dnia 04.02.2014
powód: Wymaga korekty

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku
ul. Solec 24, 00-403 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony”
na: „Wyposażenie pracowni konserwacji”


(BUK/1/MAiP/2014)
na ten nr należy powoływać się w korespondencji z zamawiającym


Kraków, dnia 2014-02-04 r. Zatwierdzam: ……………………………………………………….

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej specyfikacją

Adres strony internetowej postępowania http://www.muzeumazji.pl/
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec 24, 00-403 Warszawa
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie: „przetarg nieograniczony”
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wyposażenie pracowni konserwacji”

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
3.3. Opis za pomocą CPV39100000-3 Meble, 39151200-7 Stoły robocze, 30213000-5 Komputery osobiste, 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
3.4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. Podział Zadania na części jest niedopuszczalny.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
3.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
3.10. Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców postępowaniu, za wyjątkiem Zadania nr 1 gdzie wymagane jest wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
3.11. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia:
1. Wykonanie zamówienia wraz z instalacją w terminie 60dni od daty zawarcia umowy
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22, ust. 1 ustawy.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:


Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy to w tym okresie wykonał, co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące swym zakresem dostawę oferowanych wyrobów
2 Brak podstaw do wykluczenia z postępowaniaWykonawca spełni warunek wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli z treści złożonych oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów nie będą zachodziły przesłanki wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca spełni warunek, jeśli oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
4 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówieniaZaoferowany przez Wykonawcę przedmiot oferty musi pod rygorem odrzucenia oferty spełniać wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do niej. Ocena spełniania wymagań będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca spełni warunek, jeśli: - oświadczy, że akceptuje wzór umowy oraz oświadczy, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i złożona ofertą obejmuje cały przedmiot zamówienia określony w tejże dokumentacji, oraz- złoży próbki materiałów stosowanych przy wykonaniu wyposażenia pracowni oraz złoży dokumenty (certyfikaty i zaświadczenia) .wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - dotyczy wyłącznie Zadania nr 3

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to winno w sposób szczegółowy określać zakres i sposób oddania do dyspozycji zasobów wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie.
5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.
5.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy
5.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
6.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczejAktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowejLista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp. Wymagany dokument
1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłościJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6.4. Inne wymagane dokumenty:
Lp. Wymagany dokument
1 Dotyczy wyłącznie zadana nr 3 Próbki materiałów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia
2 Dotyczy wyłącznie zadana nr 3 Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, ze dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia
3 Dotyczy wyłącznie zadana nr 3 Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeśli zamawiający odwołuje się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
4 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wzór oferty (załącznik nr 2) Wykonawca może skorzystać z innego wzorów pod warunkiem, że znajdą się w nich wszystkie informacje, jakie są wymagane we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 . Do oferty należy dołączyć wykaz zaoferowanych wyrobów z podaniem w szczególności: nazwy handlowej, nr katalogowego, producenta, ceny jednostkowej netto i brutto
6.5. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
6.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.8. Oferta oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, wymienione w części 6 treści specyfikacji muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba(-y) podpisującą ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający ustala sposób porozumiewania się z Wykonawcą: oświadczenia lub dokumenty (w tym oferta, odwołanie) w formie pisemnej na adres: BUK INVEST Sp. z o.o. ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków z dopiskiem „przetarg BUK/1/MAiP/2014”, pozostałe w szczególności zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania w formie pisemnej na adres j.w. w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@buk.net.pl, zgodnie z wyborem nadawcy.
7.2. Jeżeli wykonawca nie dysponuje faksem lub (i) adresem e-mail musi o tym fakcie poinformować zamawiającego. Zamawiający zakłada, że wykonawcy posiadają faks lub (i) adres e-mail.
7.3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Bogdan Pacek
7.4. Wykonawca, może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.5. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy.
8. WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
10.1. Wykonawca w okresie przewidzianym na składanie ofert, zobowiązany jest złożyć ofertę oraz dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego. Wobec tego całość należy złożyć w dwu lub trzech oddzielnych częściach oznaczonych: „część A - OFERTA”, „Część B- WYMAGANE DOKUMENTY” i „Część C - DOKUMENTY TAJNE”.
10.1.1 Część A zawiera: ofertę wykonawcy - tzn. wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i 1a
10.1.2 Część B zawiera: pozostałe dokumenty wymienione w ust. 6 treści siwz oraz pełnomocnictwo(a) i
dowód wniesienia wadium - jeśli dotyczy
10.1.3 Część C zawiera: dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa- jeśli dotyczy.
10.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
10.3. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony każdej z części były ponumerowane.
10.4. Wskazane jest, aby wszystkie strony każdej z części były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji. Poszczególne części nie powinny być ze sobą trwale złączone.
10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek składanego dokumentu, w tym oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
10.6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.
10.7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i wymaganych dokumentów.
10.8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w części C oznaczonej napisem „Dokumenty tajne” i nie mogą być zszyte, spięte lub w inny sposób złączone z częścią A i B. W przypadku, gdy wykonawca nie zastosuje się do powyższego zalecenia, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie treści tych dokumentów. Jeżeli wykonawca nie zastrzeże tajności dokumentów, składa wszystkie dokumenty w jednej części B. Wykonawca nie może utajnić informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
10.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzanie zmian następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej zmianie. W takim przypadku ofertę należy oznaczyć „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.11. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Na potrzeby oceny ofert do ceny oferty tego wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Dla cła, jeżeli występuje, stosuje się odpowiednio.
10.12. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert
10.13. Oferta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

...........................................(nazwa wykonawcy, dokładny adres)OFERTAw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego naDostawa i montaż regałów przeznaczonych do składowania i magazynowania zbiorów muzealnych Nr sprawy: BUK/1/MAiP/2014Nie otwierać przed 20.02.2014 godz. 14:30
11. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
11.1. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Sekretariacie BUK INVEST ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, nie później niż do dnia 20.02.2014r. do godz. 14:30.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym z art. 38 ust. 4-7. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego chyba, że ustawa stanowi inaczej.
11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2014r. o godz. 14:45, w BUK INVEST ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje zgodne z Art. 86, ust. 4 ustawy.
12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
12.1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i rabaty, a w szczególności:
- koszt realizacji zamówienia
- koszty transportu krajowego i zagranicznego,
- ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą,
- opłaty pośrednie,
- należności celne z zastrzeżeniem punktu 10.12,
- podatek VAT z zastrzeżeniem punktu 10.12,
- koszty uzyskania wymaganych odpowiednimi przepisami certyfikatów, zezwoleń, i innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z instalacją i montażem sprzętu,
- inne.
12.2. Cenę (w PLN) należy podać cyfrą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Uwaga! Podane przez wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach lub oświadczeniach wartości podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu waluty publikowanego przez NBP i obowiązującego w dniu upływu terminu składania ofert.
12.3. Sposób obliczenia wartości cenowych: wartość netto = cena jednostkowa netto x ilość; wartość podatku VAT = wartość netto x stawka VAT, wartość brutto = wartość netto + wartość podatku VAT. W przypadku, gdy zadanie składa się z kilku pozycji: wartość oferty = suma wartości brutto poszczególnych pozycji.
12.4. Zamawiający poprawia w ofercie:
12.4.1. oczywiste omyłki pisarskie;
12.4.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych:
12.4.2.1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
· jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
· jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
12.4.2.2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
· jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
· jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
· jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
12.4.2.3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
· przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
· jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
· jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
12.4.2.4. w przypadku, gdy cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową te wartość, która stanowi prawidłowy wynik działań matematycznych.
12.4.2.5. w przypadku błędnie wyliczonej wartości podatku VAT przyjmuje się, że prawidłowo podano stawkę podatku VAT (w %) oraz prawidłowo podano podstawę (wartość netto), od której liczono podatek VAT.
12.4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Przez tego typu omyłki zamawiający rozumie w szczególności wszelkie inne omyłki niż wymienione w 12.4.2, których poprawa:
· nie powoduje zmiany ceny oferty, lub
· powoduje zmianę ceny oferty i nie powoduje zmiany rankingu ofert.
13. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.
Oferty będą oceniane wg kryterium:
Nazwa kryterium Sposób oceny ofert Waga
Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga, gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie(do oceny brane są ceny brutto) 100 %
Wyliczone punkty zostaną przedstawione, jako liczby z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 10.12 specyfikacji.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) Informacje na temat terminu po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
e) Informacje, o których mowa w pkt. a-d zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
f) Terminy, o których mowa wart. 94 ust. 1 oraz art. 180 ust. 2 liczy się od dnia zamieszczenia informacji, o których mowa w pkt. a-d na stronie internetowej zamawiającego.
14.2. Zawarcie umowy następuje w podanym terminie w siedzibie Zamawiającego.
14.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
14.4. Zawiadomienie zostanie przesłane wykonawcom na adresy e-mail podane w treści oferty, w przypadku braku adresu e-mail w ofercie – na adres e-mail podany na stronie internetowej wykonawcy lub na nr faksu podany w ofercie.
14.5. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą będzie:
- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy będącego spółką kapitałową w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Wykonawca przedstawi uchwałę wspólników do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego chyba, że zgodnie z umową spółki taka uchwała nie jest wymagana lub też ze względu na wysokość kapitału zakładowego Wykonawcy taka uchwała nie jest wymagana – zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami);
- przedstawienie umowy (innego dokumentu), na podstawie, której zostało ustanowione konsorcjum wraz z tłumaczeniem na język polski, (jeżeli umowa, inny dokument, zostały zawarte w języku obcym).
14.6. Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego skontaktowania się z Zamawiającym w celu uzupełnienia zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego (stanowiącej Załącznik Nr 5 do Specyfikacji) o dane osób reprezentujących Wykonawcę w zakresie podpisania umowy.
14.7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty wraz z dokumentami tożsamości.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia
16. WZÓR UMOWY.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. We wzorze umowy podano sytuacje, w których możliwe jest wprowadzenie zmiany zawartej umowy.
17. DODATKOWE INFORMACJE
17.1. Dodatkowe informacje:
a). Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.
b). Zgodnie z pkt. 12.4 specyfikacji, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i inne omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, w którego ofercie dokonano poprawy. Jeżeli Wykonawca, w którego ofercie Zamawiający dokonał poprawienia omyłek polegających na niezgodności treści oferty ze specyfikacją nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek w terminie do 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku braku informacji w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna, że Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie omyłek.
c). Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie, nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a/posiadanie pełnomocnictwa; b/ spełnienie warunków udziału w postępowaniu, c/ przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, lub złożyli dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożony w tym trybie dokument lub oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku lub posiadanie pełnomocnictwa nie później niż na dzień składania ofert.
17.2. Zmiana oferty, wycofanie oferty
a). Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
b). Zmieniona oferta musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji. Musi też być oznaczona napisem ZMIANA.
c). Informacją o wycofaniu oferty ma być oznaczona napisem WYCOFANIE. Podczas otwarcia ofert, oświadczenia oznaczone, jako WYCOFANE zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferta, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana.
17.3. Postępowanie unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.
18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
2. Formularz oferty - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4
5. Wzór umowy - załącznik nr 5.
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 04.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 877
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 04.02.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl