mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA ds. admin

ODWOŁANIE: Nabór na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA ds. admin

Zgodnie z par. 10 regulaminu rekrutacji kandydatów na wolne stanowiska pracy w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie z dn. 6 sierpnia 2015 r., dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku odwołuje nabór na stanowisko zastępcy dyrektora ogłoszony dn. 22 maja 2018 r., bez podania przyczyny.


Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2018 r. ogłasza nabór na stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. administracyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
- wykształcenie wyższe – preferowane z dziedziny prawa, administracji publicznej lub ekonomii;
- doświadczenie zawodowe z zakresu pracy w instytucjach finansów publicznych, w tym min. 5 lat na stanowiskach kierowniczych;
- bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych i doświadczenie w jego stosowaniu;
- znajomość prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych i prawa pracy, ochrony danych osobowych, Kpa i Kc;
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
- odporność na stres;
- doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
- doświadczenie z zakresu administrowania nieruchomościami;
- umiejętność planowania i organizacji;
- wysoki standard etyki zawodowej oraz wysoka kultura osobista;
- znajomość programów komputerowych WORD i EXCEL;
- obsługa urządzeń biurowych.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
- nadzór nad realizacją działań związanych z zadaniami inwestycyjnymi Muzeum;
- nadzór nad pracą pionu administracyjnego Muzeum;
- koordynacja i nadzorowanie współpracy komórek administracyjno-gospodarczych z komórkami działalności statutowej;
- nadzór nad działaniami z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i informacyjnego;
- współudział w kształtowaniu programów i planów rozwoju Muzeum;
- w przypadku nieobecności dyrektora zastępowanie go w sprawach należących do jego właściwości.

WARUNKI PRACY:
- rodzaj umowy – umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy – pełny etat;
- praca administracyjno-biurowa;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę przy oświetleniu częściowo sztucznym;
- miejsce pracy – Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Solec 24;
- termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2018 r.

OFERUJEMY:
- ciekawą pracę w instytucji kultury;
- zaangażowanie w tworzenie nowoczesnego muzeum;
- perspektywę stabilnego zatrudnienia.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny (w przypadku zgłoszeń mailowych – skan podpisanych dokumentów);
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie;
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

Poprzez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych dla potrzeb rekrutacji, w zakresie danych innych niż wymienione w art.221 §1 Kodeksu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016, 922), a począwszy od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO,

Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, dane kontaktowe: ul. Solec 24,(00-403) Warszawa, tel. (22) 621 94 70, email: sekretariat@muzeumazji.pl;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 509 760 875 ;
e-mail: tadeusz.krasuski@safeguard.com.pl (należy wskazać właściwy).
3) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4) dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji .
5) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu zawarcia umowy o pracę.

Dokumenty należy składać drogą mailową na adres: sekretariat@muzeumazji.pl, pocztą na adres Muzeum: 00-403 Warszawa ul. Solec 24, lub osobiście w sekretariacie Muzeum pod tym samym adresem, w terminie do dnia 2 lipca 2018 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Muzeum (nie data nadania w Urzędzie pocztowym).
Zgłoszenia, które wpłyną po wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Po zapoznaniu się przez dyrektora Muzeum z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci na to stanowisko, z którymi przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.
Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum.
Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.
W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji, dokumenty kandydatów są niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych. Z czynności zniszczenia sporządzany jest protokół.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 22.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 827
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 03.07.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl