Oferty pracy

Wersja archiwalna z dnia 24.09.2015

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24, poszukuje na wolne stanowisko:

Konserwatora tkanin ( ½ etatu)

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji tkanin zabytkowych
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata w obszarze związanym z konserwacją tkanin i haftów oraz obiektów złożonych technologicznie o innym charakterze.
- umiejętność obsługi komputera oraz wykonywania fotografii specjalistycznych.
Dodatkowe:
- doświadczenie w zakresie konserwacji zabytków dalekowschodnich i obiektów o charakterze etnograficznym
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających obiekty muzealne,
- opracowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi zabiegami konserwatorskimi,
- profilaktyczne działania konserwatorskie tj. czuwanie nad zapewnieniem właściwych warunków muzealiom, ustalanie właściwych parametrów w zakresie ekspozycji, profilaktyki i metod ochrony muzealiów,
- współpraca z oddziałami Muzeum w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego,
- dokonywanie okresowych przeglądów konserwatorskich muzealiów,
- opiniowanie stanu zachowania obiektów i ustalanie sposobu ich eksponowania na wystawach czasowych,
- sporządzanie rocznych planów pracy i miesięcznych sprawozdań z działalności,
- prowadzenie dziennika prac uwzględniającego: rodzaj zajęć, wykonywanie czynności, stosowane metody, wynikające podczas prac trudności i rezultaty działania,
- wprowadzanie informacji konserwatorskich do bazy danych muzealiów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
Dokumenty należy składać drogą mailową (plawmaip@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 15 października 2015 r.
Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostanie wyłoniony kandydat na to stanowisko.
Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.
W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

W dniu 18.05.2015 r. Muzeum Azji i Pacyfiku ogłosiło nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego. Ogłoszenie zawierające opis wymagań oraz przewidywany zakres obowiązków na tym stanowisku zostało zamieszczone na stronie BIP instytucji, przekazane do Urzędu Pracy, a także opublikowane w dodatku „Praca” do Gazety Wyborczej z dn. 18.05.2015 r. W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 35 zgłoszeń. Nabór zakończono dn. 12.06.2015 r. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z trojgiem najlepszych kandydatów: 

1/ Jerzy Dariusz Frankowski

2/ Katarzyna Chmielewska

3/ Jerzy Wudarczyk

Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Jerzego Frankowskiego.

Komisja przeprowadzająca nabór:

Joanna Wasilewska – dyrektor 

Mieczysław Strzechowski – zastępca dyrektora 

Małgorzata Matuszczak – specjalista ds. personalnych 

W dniu 25.05.2015 r. Muzeum Azji i Pacyfiku ogłosiło nabór na stanowisko specjalisty w powoływanym Dziale Projektów Kulturalnych i Promocji. Ogłoszenie zawierające opis wymagań oraz przewidywany zakres obowiązków na tym stanowisku zostało zamieszczone na stronie BIP instytucji i przekazane do Urzędu Pracy. 

W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 37 zgłoszeń. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 3 najlepszymi kandydatkami:

1/ Eliza Hetkowska

2/ Katarzyna Olczyk

3/ Katarzyna Podhorska 

Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Elizy Hetkowskiej. 

Komisja przeprowadzająca nabór:

Joanna Wasilewska – dyrektor 

Karolina Krzywicka – specjalista ds. projektów kulturalnych i promocji, przyszły kierownik Działu Projektów Kulturalnych i Promocji

Małgorzata Matuszczak – specjalista ds. personalnych 

W dniu 25.05.2015 r. Muzeum Azji i Pacyfiku ogłosiło nabór na stanowisko konserwatora w dziale Pracownia Konserwacji. Ogłoszenie zawierające opis wymagań oraz przewidywany zakres obowiązków na tym stanowisku zostało zamieszczone na stronie BIP instytucji i  przekazane do Urzędu Pracy. 

W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 11 zgłoszeń. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 3 najlepszymi kandydatkami:

1/ Magdalena Szymczyk (obecnie Pasławska) 

2/ Barbara Gmińska-Nowak

3/ Izabela Lijewska

Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Magdaleny Szymczyk.

Komisja przeprowadzająca nabór:

Joanna Wasilewska – dyrektor 

Jacek Tomaszewski – kierownik działu Pracownia Konserwacji 

Małgorzata Matuszczak – specjalista ds. personalnych 


Warszawa, 6.07.2015 r.
OGŁOSZENIE

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 24, uprzejmie informuje, że - z pośród 34 ofert na stanowisko kierownika adm-gosp., złożonych zgodnie z terminem, i wymaganiami określonymi w tekście o naborze - dokonała wyboru pana Jerzego Dariusza Frankowskiego, długoletniego pracownika Muzeum Narodowego w Warszawie, z doświadczeniem w pracach administracyjno-gospodarczych, i technicznych.
Informuje również, że złożone dokumenty będą do odbioru do końca lipca br., a nie odebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Dyrektor
dr Joanna Wasilewska
kustosz dyplomowany

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ul. Solec 24 ogłasza nabór na stanowisko konserwatora muzealnego (konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej), ½ etatu

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej
- doświadczenie zawodowe min 2 lata w obszarze związanym z konserwacją obiektów złożonych technologicznie, ze szczególnym uwzględnieniem drewnianej rzeźby polichromowanej i malarstwa sztalugowego
- umiejętność obsługi komputera oraz wykonywania fotografii specjalistycznych.
Dodatkowe:
- doświadczenie w zakresie konserwacji zabytków dalekowschodnich i obiektów o charakterze etnograficznym
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających obiekty muzealne,
- opracowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi zabiegami konserwatorskimi,
- profilaktyczne działania konserwatorskie tj. czuwanie nad zapewnieniem właściwych warunków muzealiom, ustalanie właściwych parametrów w zakresie ekspozycji, profilaktyki i metod ochrony muzealiów,
- współpraca z oddziałami Muzeum w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego,
- dokonywanie okresowych przeglądów konserwatorskich muzealiów,
- opiniowanie stanu zachowania obiektów i ustalanie sposobu ich eksponowania na wystawach czasowych,
- sporządzanie rocznych planów pracy i miesięcznych sprawozdań z działalności,
- prowadzenie dziennika prac uwzględniającego: rodzaj zajęć, wykonywanie czynności, stosowane metody, wynikające podczas prac trudności i rezultaty działania,
- wprowadzanie informacji konserwatorskich do bazy danych muzealiów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgłoszenia prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa ul. Solec 24) do dnia 12 czerwca 2015 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ul. Solec 24 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji, pełny etat

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe humanistyczne
- komunikatywność i umiejętności interpersonalne
- kreatywność
- dobra organizacja
Dodatkowe:
- wykształcenie uzupełniające lub doświadczenie w dziedzinie marketingu i promocji
- zainteresowanie kulturami azjatyckimi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- budowanie i utrzymywanie otwartych i efektywnych relacji z mediami (współpraca z redakcjami, mediami społecznościowymi, udostępnianie materiałów prasowych)
- koordynowanie grafiku wystaw i imprez muzealnych, redakcja miesięcznego informatora
- udział w organizacji imprez muzealnych oraz realizacja własnych projektów
- promocja instytucji oraz programu imprez Muzeum
- pozyskiwanie patronów medialnych i partnerów do projektów realizowanych w Muzeum
- monitorowanie mediów w celu informowania o publikacjach prasowych lub o audycjach radiowych i telewizyjnych, współpraca z wyspecjalizowanymi firmami w tej dziedzinie, sporządzanie raportów
- zapewnienie obecności w internecie, w tym aktualizacja informacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
- wdrażanie nowych rozwiązań promocyjnych dla Muzeum.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgłoszenia prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa ul. Solec 24) do dnia 12 czerwca 2015 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 13.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 541
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 24.09.2015
 
wydruk z dnia: 21.02.2024 // bip-archiwalny.muzeumazji.pl