Misja i realizacja celów

Misją Muzeum jest upowszechnianie wartości historii, nauki i kultury w oparciu o posiadane muzealia, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej – wystawy. Muzeum prowadzi działalność naukową i edukacyjną, gromadzi i przechowuje dobra kultury azjatyckiej w zakresie archeologii, antropologii, etnografii, historii, rzemiosła artystycznego i sztuki z terenów Azji i Pacyfiku. Współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z innymi podmiotami realizującymi cele i zadania związane z działalnością kulturalną. Muzeum realizuje cele poprzez:

- gromadzenie dóbr kultury, materiałów dokumentacyjnych i ich przechowywanie
- katalogowanie, inwentaryzowanie i naukowe opracowania zbiorów i materiałów dokumentacyjnych
- konserwację i zabezpieczanie posiadanych zbiorów
- udostępnianie zbiorów poprzez organizację wystaw
- działalność edukacyjną i wydawniczą
- prowadzenie badań
- współdziałanie w upowszechnianiu nauki, sztuki z innymi instytucjami realizującymi cele i zadania związane z działalnością Muzeum

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Muzeum używa okrągłej pieczęci z godłem RP i nazwą Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
Dochód z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.
Obszarem działalności Muzeum jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 23.02.2011
Dokument oglądany razy: 8 746
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 23.02.2011
 
wydruk z dnia: 18.07.2024 // bip-archiwalny.muzeumazji.pl