Oferty pracy

Wersja archiwalna z dnia 20.12.2016

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 20 grudnia 2016 r. ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi zwiedzających w Dziale Projektów Kulturalnych i Promocji, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Wymagania:
- otwartość na kontakty interpersonalne i komunikatywność
- wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe, kierunki: administracja, handel, nauki społeczne, antropologia, kulturoznawstwo
- obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, program sprzedażowy
- komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
- ukończone kursy i szkolenia w zakresie obsługi klienta
- doświadczenie w obsłudze klienta lub pracy w handlu
- znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

Opis stanowiska:
- wdrażanie strategii marketingowych Muzeum
- współpraca w tworzeniu oferty Muzeum, monitorowanie i analiza potrzeb zwiedzających i klientów
- obsługa zwiedzających i klientów przed i po sprzedaży z naciskiem na kreowanie wizerunku Muzeum
- sprzedaż towarów w sklepie muzealnym, obsługa kasy fiskalnej
- obsługa e-sklepu
- monitorowanie i analiza wyników sprzedaży sklepu muzealnego oraz e-sklepu
- współpraca z kontrahentami w zakresie sprzedaży wydawnictw
- współpraca przy organizacji wydarzeń muzealnych
- wdrażanie informacji o aktualnych i planowanych działaniach Muzeum
- tworzenie i analiza baz danych zwiedzających i klientów Muzeum, określanie potrzeb grup docelowych odbiorców
- dbałość o porządek i estetykę w przestrzeni muzealnej

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą klienta, dźwiganiem, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Oferujemy:
- ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji
- stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)

Miejsce pracy: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V. , wraz z danymi kontaktowymi, osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail sekretariat@muzeumazji.pl) w terminie do 9 stycznia 2017 roku (z dopiskiem „Dział Projektów Kulturalnych i Promocji”).
W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Muzeum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 22 listopada 2016 r. ogłasza nabór na stanowisko - pracownik merytoryczny Działu Naukowo-Wystawienniczego

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia, kulturoznawstwo, historia sztuki, indologia lub pokrewne,
- udokumentowane zainteresowanie kulturą indyjską,
- komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
- swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi aplikacjami biurowymi,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:
- mile widziane dodatkowe studia, np. podyplomowe z zakresu muzealnictwa,
- doświadczenie w pracy w muzeum / instytucji kultury, w tym w pracy z wolontariuszami,
- doświadczenie w projektach digitalizacyjnych,
- dorobek publikacyjny z zakresu kultury Indii,
- mile widziana znajomość drugiego języka obcego (preferowany język azjatycki).

Opis stanowiska:
- współtworzenie wystawy stałej, ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczącej kultury Indii,
- przygotowywanie i organizowanie wystaw czasowych,
- opracowywanie zbiorów z obszaru kultury indyjskiej, z uwzględnieniem programu do ewidencjonowania muzealiów,
- koordynacja procesu digitalizacji zbiorów, upowszechnianie i udostępnianie zbiorów w Internecie,
- popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przygotowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników, innych publikacji, wykładów, odczytów i referatów,
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej związanej z sztuką Indii, prezentowanie wyników na sympozjach i konferencjach, publikowanie artykułów
- koordynacja pracy wolontariuszy i praktykantów
- prowadzenie działalności dydaktycznej we współpracy z Działem Edukacyjnym (oprowadzanie po wystawach oraz przygotowywanie materiałów do lekcji i warsztatów muzealnych),
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Oferujemy:
- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w rozwijającej się instytucji
- stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
Miejsce pracy: Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V. , wraz z danymi kontaktowymi, osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail sekretariat@muzeumazji.pl) w terminie do 7 grudnia 2016 roku (z dopiskiem „Dział Naukowo-Wystawienniczy”).
W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Muzeum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 10.05.2016 r. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ogłosiło nabór na stanowisko księgowej ½ etatu. W odpowiedzi na zgłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 6 zgłoszeń. Wytypowano do rozmowy kwalifikacyjnej tylko jedną osobę – p. Marzenę Mazek, która ostatecznie została wybrana.
Komisja weryfikacyjna:

Joanna Wasilewska, dyrektor
Halina Boroń, główna księgowa
Małgorzata Matuszczak, spec. ds. osobowych
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 10 maja 2016 r. ogłasza nabór na stanowisko – księgowej, ½ etatu (praca przy komputerze)
Dział Finansowo-Księgowy, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom Muzeum (kartoteki wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom Muzeum (kartoteki wynagrodzeń, listy płac, deklaracje PIT, zaświadczenia o wynagrodzeniu: Rp-7 i inne)
- administracja płacowa umów cywilno-prawnych, w tym przygotowywanie i rozliczanie rachunków dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych oraz prowadzenie rejestru tych umów,
- sporządzanie deklaracji ZUS, weryfikacja i korekta źródłowych deklaracji rozliczeniowych i innych dokumentów przekazanych wcześniej do ZUS, rejestracja i wyrejestrowywanie zatrudnionych pracowników do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
-sporządzanie sprawozdań GUS,
- przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, ZUS, podatków,
- rozliczanie zaliczek i delegacji pracowniczych,
- przygotowywanie deklaracji i obowiązkowych wpłat do PFRON
- prace związane z realizacją i rozliczaniem dotacji inwestycyjnych.

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe
- praktyczna znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z przepisami,
- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- staż pracy minimum 5 lat na podobnym stanowisku
- biegła znajomość obsługi komputera (program Płatnik, MS Office)

Wymagania dodatkowe:
- umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
- zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
- podpisane odręcznie cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
- certyfikaty, opinie, rekomendacje,
- kopie świadectw pracy.

Zgłoszenia prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa ul. Solec 24) do dnia 31 maja 2016 r.
Informujemy kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, 1182 j.t.)
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.
W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą odbierać dokumenty za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

---------------------------------------------------------

W dniu 9 listopada 2015 r. Muzeum Azji i Pacyfiku ogłosiło nabór na stanowisko pracownika edukacyjnego w Dziale Edukacyjnym. Ogłoszenie zawierające opis wymagań oraz przewidywany zakres obowiązków na tym stanowisku zostało zamieszczone na stronie BIP instytucji.
W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęło 48 zgłoszeń. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 4 najlepszymi kandydatami.
Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Doroty Pasek, co ogłoszono również na stronie BIP dnia 3 grudnia 2015 r.
Komisja przeprowadzająca nabór:
Joanna Wasilewska – dyrektor
Tomasz Madej – kierownik Działu Edukacyjnego
Małgorzata Matuszczak – specjalista ds. personalnych
----------------------------------------------------------

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku z siedzibą w Warszawie w dniu 9 listopada 2015 r. ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA EDUKACYJNEGO
w Dziale Edukacyjnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
- wykształcenie wyższe – preferowane pedagogika, pedagogika artystyczna, edukacja artystyczna, kierunki artystyczne lub antropologia kultury, muzeologia inne kierunki pokrewne;
- uprawnienia pedagogiczne,
- wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- umiejętności manualne i plastyczne przydatne do prowadzenia zajęć;
- zainteresowania i wiedza z zakresu profilu geograficznego Muzeum, a w szczególności kultury Japonii;
- dobra znajomość języka angielskiego;
WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
- uprawnienia do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej lub ukończona pedagogika artystyczna;
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
- realizacji działań edukacyjnych Muzeum, w tym przygotowywanie ofert i prowadzenie lekcji muzealnych oraz warsztatów plastycznych dotyczących historii i kultury krajów Azji w szczególności dedykowanych grupom przedszkolnym i klasom I-III;
- zadania związane z aktualizacją oferty edukacyjnej Muzeum Azji i Pacyfiku;
- współpraca ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi w Warszawie i województwie mazowieckim;
- współpraca przy tworzeniu wystawy stałej oraz wystaw czasowych muzeum (ścieżka edukacyjna dla dzieci itp.);
- prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem oddziału;
- współpraca z partnerami wydarzeń edukacyjnych oraz budowanie bazy kontaktów.
WARUNKI PRACY:
- rodzaj umowy – umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy – pełny etat;
- miejsce pracy – Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Solec 24;
- godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele);
OFERUJEMY:
- ciekawą pracę w instytucji kultury;
- zaangażowanie w tworzenie nowoczesnego muzeum i jego koncepcji edukacyjnej;
- stabilne zatrudnienie;
- możliwość rozwoju zawodowego;
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
- opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy;
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014, 1182 j.t.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
Dokumenty należy składać drogą mailową (plawmaip@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 20 listopada 2015 r.
Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostanie wyłoniony kandydat na to stanowisko.
Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.
W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.
-------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 9 listopada 2015 r. ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. obsługi zwiedzających
Dział Projektów Kulturalnych i Promocji, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
- wdrażanie strategii marketingowych Muzeum
- współpraca w tworzeniu oferty Muzeum, monitorowanie i analiza potrzeb zwiedzających i klientów
- obsługa zwiedzających i klientów przed i po sprzedaży z naciskiem na kreowanie wizerunku Muzeum
- sprzedaż towarów w sklepie muzealnym, obsługa kasy fiskalnej
- monitorowanie i analiza wyników sprzedaży sklepu muzealnego oraz e-sklepu
- współpraca z kontrahentami w zakresie sprzedaży wydawnictw
- współpraca przy organizacji wydarzeń muzealnych
- wdrażanie informacji o aktualnych i planowanych działaniach Muzeum
- tworzenie i analiza baz danych zwiedzających i klientów Muzeum, określanie potrzeb grup docelowych odbiorców
- dbałość o estetykę w przestrzeni muzealnej
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą klienta, dźwiganiem, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.
Wymagania niezbędne:
- otwartość na kontakty interpersonalne i komunikatywność
- wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunki: administracja, handel, nauki społeczne, antropologia
- obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
- ukończone kursy i szkolenia w zakresie obsługi klienta
- znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
-podpisane odręcznie cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
-kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
-certyfikaty, opinie, rekomendacje,
-kopie świadectw pracy.
Zgłoszenia prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa ul. Solec 24) do dnia 20 listopada 2015 r.
Informujemy kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, 1182 j.t.)
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.
W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą odbierać dokumenty za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 1 października 2015 r. Muzeum Azji i Pacyfiku ogłosiło nabór na stanowisko konserwatora tkanin w dziale Pracownia Konserwacji. Ogłoszenie zawierające opis wymagań oraz przewidywany zakres obowiązków na tym stanowisku zostało zamieszczone na stronie BIP instytucji, informacja pojawiła się również na profilu „Praca w muzeum” Facebooka.
W odpowiedzi na ogłoszenie do sekretariatu Muzeum wpłynęły 3 zgłoszenia. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z najlepszą kandydatką, p. Ewą Soszko-Dziwisińska, która jako jedyna posiadała różnorodne doświadczenie w zakresie konserwacji tkanin pozaeuropejskich.
Ostatecznie wybrana została kandydatura p. Ewy Soszko-Dziwisińskiej, co ogłoszono również na stronie BIP dnia 28 października 2015 r.

Komisja przeprowadzająca nabór:

Joanna Wasilewska – dyrektor
Jacek Tomaszewski – kierownik działu Pracownia Konserwacji
Małgorzata Matuszczak – specjalista ds. personalnych

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- wykształcenie wyższe o specjalności technicznej, administracyjnej, zarządczej,
- minimum 10-letni staż pracy na administracyjnym stanowisku
- prawo jazdy kat B

Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa zamówień publicznych

Ramowy zakres obowiązków:
1. Administrowanie obiektami użyteczności publicznej w szczególności:
– remonty, inwestycje, wyposażenie wnętrz,
- nadzór nad serwisem urządzeń i wyposażenia technicznego, stanu obiektów, obligatoryjne przeglądy techniczne,
- zabezpieczenie dostaw mediów i rozliczanie ich kosztów,
- nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ochrony mienia, warunkami BHP zgodnie z przepisami prawa,
- zapewnienie czystości i estetyki pomieszczeń oraz terenu obiektów i urządzeń w zakresie obsługi działalności statutowej Muzeum.
2. Gospodarka materiałowa
- zaopatrzenie w materiały biurowe i inne niezbędne w działalności Muzeum
- ewidencja, inwentaryzacja i rozliczanie środków trwałych
3. Nadzór nad funkcjonowaniem środków transportu oraz jego rozliczanie.
4. Kierowanie pracami Działu Adm.-Gosp.

Zgłoszenia prosimy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 30 października 2015 r. Zgłoszenie powinno zawierać zastępujące dokumenty:
- podpisane odręcznie cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
- certyfikaty, opinie, rekomendacje,
- kopie świadectw pracy.
Informujemy kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawy 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, 1182 j.t.).

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24, poszukuje na wolne stanowisko:

Konserwatora tkanin ( ½ etatu)

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
- wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji tkanin zabytkowych
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata w obszarze związanym z konserwacją tkanin i haftów oraz obiektów złożonych technologicznie o innym charakterze.
- umiejętność obsługi komputera oraz wykonywania fotografii specjalistycznych.
Dodatkowe:
- doświadczenie w zakresie konserwacji zabytków dalekowschodnich i obiektów o charakterze etnograficznym
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających obiekty muzealne,
- opracowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi zabiegami konserwatorskimi,
- profilaktyczne działania konserwatorskie tj. czuwanie nad zapewnieniem właściwych warunków muzealiom, ustalanie właściwych parametrów w zakresie ekspozycji, profilaktyki i metod ochrony muzealiów,
- współpraca z oddziałami Muzeum w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego,
- dokonywanie okresowych przeglądów konserwatorskich muzealiów,
- opiniowanie stanu zachowania obiektów i ustalanie sposobu ich eksponowania na wystawach czasowych,
- sporządzanie rocznych planów pracy i miesięcznych sprawozdań z działalności,
- prowadzenie dziennika prac uwzględniającego: rodzaj zajęć, wykonywanie czynności, stosowane metody, wynikające podczas prac trudności i rezultaty działania,
- wprowadzanie informacji konserwatorskich do bazy danych muzealiów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- opinie, listy polecające z ewentualnych poprzednich miejsc pracy
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
Dokumenty należy składać drogą mailową (plawmaip@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 15 października 2015 r.
Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostanie wyłoniony kandydat na to stanowisko.
Ogłoszenie wyników rekrutacji umieszczone zostanie na tablicy informacyjnej w Muzeum oraz będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji.
W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

Podpisał: Michał Kuśnierz
Dokument z dnia: 13.05.2015
Dokument oglądany razy: 9 597
Opublikował: Michał Kuśnierz
Publikacja dnia: 20.12.2016
 
wydruk z dnia: 21.02.2024 // bip-archiwalny.muzeumazji.pl